Ładowanie

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna   

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Informuję, iż:

Administratorem danych osobowych jest Spółka:

  • D.B. Biały Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k
  • 43 - 100 Tychy, Przemysłowa 55
  • E-mail: biuro.serwisbialy@gmail.com
  • Tel. Kontaktowy 605 156 095
  • Reprezentowana przez: Damian Białas
     

Podstawa prawna i cele przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu  zawarcia, wykonania i kontynuacji umów kupna/sprzedaży towarów i usług oferowanych przez administratora, wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji). Administrator przetwarza dane  na podstawie ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE  z dnia 27 kwietnia 2016” art. 6, ust. 1 lit.b.  Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. f. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią w zakresie monitoringu wizyjnego w obiektach administratora. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w następującym zakresie: imienia i nazwiska, danych kontaktowych, numeru telefonu i adresu e-mail.

Odbiorcy danych osobowych

Dane odbiorcy nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do spełnienia celu, do którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego zostały zebrane, mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres 5 lat licząc od 1 stycznia następnego roku kalendarzowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ordynacji podatkowej.

Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych

Osobie której dotyczą dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Prawo wniesienia skargi

Osobie której dotyczą dane osobowe ma prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych oraz konsekwencjach nie podania danych osobowych

Podanie danych osobowych może być wymogiem: ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy, do których podanie będzie obowiązkiem. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia/wykonania umowy/usługi lub gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie będzie zgody, nie będzie możliwości zawarcia lub wykonania umowy/usługi. Podanie danych jest dobrowolne.

 

Ładowanie